Доступ до публічної інформації

     У питаннях доступу до публічної інформації Державна служба України з безпеки на транспорті керується такими нормативно-правовими актами:

  1. Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
  2. Закон України «Про інформацію»;
  3. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»;
  4. Наказ Міністерства інфраструктури України від 06.04.2017 № 132 «Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, та їх Розміру».
  5. Наказ Міністерства інфраструктури України від 03.03.2017  № 84 «Про затвердження Порядку складання та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, та форми для подання таких запитів»

     Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.
     Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
   
Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

     Порядок складання та подання запитів на інформацію

   Порядок складання та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, регламентується наказом Міністерства інфраструктури України від 03.03.2017  № 84.
     Запит на інформацію може бути поданий: фізичною, юридичною особою, об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання на адресу Укртрансбезпеки:

  • поштою: пр. Перемоги, 14, Київ, 01135, (на конверті вказувати «Публічна інформація»);
  • електронною поштою: [email protected];
  • телефаксом: (044) 351-47-62;
  • по телефону: (044) 351-47-66, (044) 351-47-98, (044) 351-44-23.

       Запити на публічну інформацію, розпорядником якої Державна служба України з безпеки на транспорті, приймаються у робочі дні – з 9.00 до 18.00, напередодні святкових, неробочих і вихідних днів – з 9.00 до 16.45.

      Плата за надання інформації

      Інформація на запит надається безкоштовно.
     У разі якщо запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
      При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
     РОЗМІР фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з безпеки на транспорті.

      Форма запиту на інформацію та порядок її подання

Форму запиту можна отримати у Державній службі України з безпеки на транспорті за адресою: просп. Перемоги, 14, м. Київ, 01135 каб. 2308, або на офіційному веб-сайті Державної службі України з безпеки на транспорті (http://dsbt.gov.ua/storinka/zrazky-ta-formy).

     У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:
1. Державна служба України з безпеки на транспорті не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2. інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
3. запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 8 цих приміток;
4. не дотримано вимог до складання та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:
прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або його бездіяльності

      Згідно з Законом «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.
    Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
     Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.